Informacje - RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Metropolitan Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Plater 53, adres e-mail: [email protected] Współadministratorami danych są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, marketingu, tworzenia zestawień, analiz, statystyk, jak również w przypadku prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (np. dochodzenia roszczeń, kontaktów służbowych związanych z realizacją umów).

Dane osobowe są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), koniecznością wykonania umowy lub podjęciem działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), bądź z uwagi na jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; np. dochodzenie roszczeń, kontakty służbowe związane z realizacją umowy).

Dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą, jak również podmiotom przetwarzającym dane w imieniu własnym, w szczególności podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo.

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem, jak również współadministratorami.

Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, jak również pośrednio w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym od kontrahentów, od podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, w wyniku przeprowadzonych kampanii reklamowych, promocyjnych, czy też ze źródeł ogólnodostępnych.

Administrator oraz współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zwykłe klientów, pracowników, współpracowników, kontrahentów. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą, mogą być to dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy).

W każdym momencie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostęapu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, osobie której dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe zostaną usunięte po odwołaniu zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.

Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wszelkie uwagi i wnioski należy kierować do Administratora danych, niezależnie od tego można wykonywać swoje prawa względem każdego ze współadministratorów.