Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU BOOKISTRY

 

Właścicielem i administratorem portalu jest Metropolitan Investment Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616710, NIP: 7010564311, REGON: 364429706, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000,00 złotych, opłaconym w całości, umożliwiający zamieszczanie oraz przeglądanie Ogłoszeń, rezerwację oraz dokonywanie płatności.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: [email protected]

 

 1. Definicje.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Portalu – rozumie się przez to internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Bookistry działający pod adresem internetowym www.bookistry.com prowadzonym przez Administratora, pozwalający na udostępnianie i przeglądanie ogłoszeń.
 2. Bookistry –  rozumie się przez to Metropolitan Investment Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000616710, NIP: 7010564311, REGON: 364429706, z kapitałem zakładowym w wysokości 300.000,00 złotych, opłaconym w całości.
 3. Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Korzystania z Portalu Bookistry określający zasady niekomercyjnego użytkowania Portalu oraz świadczenia usług przez Bookistry.
 4. Ogólne Warunki Współpracy – rozumie się przez to odrębny dokument określający zasady komercyjnej współpracy Użytkownika z Bookistry.
 5. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Portalu w celu udostępnienia Ogłoszenia oraz świadczenia usług, w tym usług turystycznych.
 6. Gościu – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Portalu w celu rezerwacji Obiektu.
 7. Ogłoszeniu – rozumie się przez to udostępnione w Portalu i sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące świadczenia usług, w tym usług turystycznych, w szczególności wynajęcia Obiektu.
 8. Obiekcie – rozumie się przez to nieruchomości budynkowe bądź lokalowe, jak również ich części.
 9. Koncie –  rozumie się przez to profil i dane zarejestrowanego Użytkownika bądź Gościa w Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik bądź Gość może korzystać z określonych usług w Portalu.
 10. Loginie  – rozumie się przez to nazwę jednoznacznie identyfikującą Użytkownika Portalu bądź Gościa.
 11. Haśle – rozumie się przez to ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Portalu bądź Gościowi wymagany w procesie uwierzytelnienia.
 12. Formularzu – rozumie się przez to formularz dostępny dla Użytkownika oraz Gościa na stronie w ramach portalu internetowego funkcjonującego na stronach www.bookistry.com, w szczególności formularz rejestracyjny, aktywacyjny, rezerwacyjny.
 13. Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez Bookistry za pośrednictwem Portalu, do których należy w szczególności udostępnianie Ogłoszeń oraz Rezerwacja Obiektu.

 

 1. Warunki korzystania z Portalu.
 1. Korzystając z Portalu Użytkownik, Gość oraz osoba trzecia potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się w szczególności do zaniechania wszelkich działań na szkodę Bookistry, innych Użytkowników bądź Gości oraz osób trzecich. Każdy jest uprawniony do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Bookistry świadczy na rzecz Użytkownika oraz Gościa usługi, w ramach których Użytkownik może udostępnić Ogłoszenia w Portalu, a Gość dokonać rezerwacji Obiektu oraz płatności.
 3. W przypadku Użytkowników bądź Gości będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w Portalu mogą być dokonywane jedynie przez osobę umocowaną w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownik oraz Gość, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Administratora dokonują rejestracji oraz aktywacji Konta. Użytkownik oraz Gość na bieżąco aktualizują dane Konta.
 5. Użytkownik może wymagać zaakceptowania przez Gościa również własnych warunków dotyczących wynajęcia Obiektu lub zasad w nim obowiązujących.
 6. Korzystanie z Portalu odbywa się poprzez urządzenia umożliwiające dostęp do sieci Internet z właściwym systemem operacyjnym oraz aktualnej wersji przeglądarką internetową zapewniającą dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującą pliki typu cookies.
 7. Gość może dokonać Rejestracji wyłącznie jednego Konta. Ograniczenie to nie dotyczy Użytkownika.
 8. Użytkownik bądź Gość będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług odstąpić bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane na adres Metropolitan Investment Spółka Akcyjna, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. Bookistry udostępnia zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik bądź Gość może skorzystać.
 9. Wszelkie materiały, aplikacje, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne na stronach internetowych Portalu stanowią przedmiot praw wyłącznych Bookistry.
 10. Szczegółowe zasady komercyjnej współpracy Bookistry z Użytkownikami określone zostały w Ogólnych Warunkach Współpracy.

 

 1. Konta
 1. Rejestracja Konta następuje poprzez przesłanie odpowiedniego formularza rejestracyjnego zawierającego wyszczególnione w nim dane. Na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zostanie przesłana wiadomość zwrotna zawierająca formularz aktywacyjny oraz inne informacje, których podania wymagają przepisy prawa. Należycie wypełniony formularz aktywacyjny zostaje przesłany drogą elektroniczną do Bookistry.
 2. W chwili rejestracji Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem bądź Gościem
  a Bookistry umowy w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych
  w Regulaminie oraz jeśli dotyczy, w Ogólnych Warunkach Współpracy.
 3. Użytkownik oraz Gość uzyskują dostęp do Konta w Portalu po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła.
 4. Rejestracja Konta w Portalu jest nieodpłatna.
 5. Zabrania się:
  1. zbywania Konta, z zastrzeżeniem pkt. 6, bądź udostępniania go osobom trzecim,
  2. rejestracji przez Gościa więcej niż jednego Konta,
  3. korzystania z Kont innych Użytkowników bądź Gości,
 6. Zbycie przez Użytkownika bądź Gościa przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi Konto, powoduje przejście na nabywcę praw i obowiązków związanych z Kontem.
 7. Użytkownik bądź Gość mogą w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Bookistry poprzez przesłanie oświadczenia na adres Metropolitan Investment Spółka Akcyjna, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa albo wypełnienie odpowiedniego formularza.
 8. Użytkownik bądź Gość mogą w każdym czasie dokonać za pośrednictwem Bookistry usunięcia konta przesyłając Bookistry stosowny formularz.
 9. Bookistry w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika bądź Gościa Regulaminu może zablokować Konto lub poszczególne usługi Portalu na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Bookistry każdorazowo podaje przyczyny blokady.
 10. Konto lub usługi zostaną odblokowane przez Bookistry po usunięciu przez Użytkownika bądź Gościa naruszeń.
 11. Bookistry w przypadku rażącego bądź powtarzającego się naruszenia, może usunąć Konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.

 

 1. Ogłoszenia
 1.  Użytkownik w celu udostępnienia Ogłoszenia w Portalu przekazuje osobie upoważnionej przez Bookistry za pośrednictwem formularza:
  1. dane dot. przedmiotu Ogłoszenia, w tym w szczególności opis Obiektu wraz z jego lokalizacją,
  2. zdjęcie Obiektu,
  3. cenę brutto bądź sposób jej ustalenia,
  4. warunki najmu,  
  5. swoje dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, nr tel., adres poczty elektronicznej.
 2. Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego Obiektu, którego właścicielem jest lub którym może rozporządzać na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności Użytkownik.
 3. Zabrania się:
  1. zamieszczania w tytule Ogłoszenia bądź na zdjęciu jakichkolwiek danych kontaktowych, w szczególności adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej, numerów telefonów,
  2. zamieszczania zdjęć niezgodnych ze stanem faktycznym bądź prawnym, jak również naruszających postanowienia Regulaminu bądź prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie,
  3. zamieszczania w Portalu w tym samym czasie kolejnych ogłoszeń dot. tego samego Obiektu.
 4. Bookistry może odmówić udostępnienia Ogłoszenia w Portalu, jeżeli obiekt jest w złym stanie technicznym, zaniedbany bądź w inny sposób odbiega od standardu innych obiektów będących przedmiotem Ogłoszeń.
 5. Bookistry może dokonać weryfikacji prawdziwości i rzetelności Ogłoszenia.
 6. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawdziwość i rzetelność podanych informacji oraz Ogłoszenia.
 7. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania wszelkimi materiałami, w szczególności zdjęciami oraz innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych umieszczanymi w Ogłoszeniu.
 8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do udostępnionych przez niego treści/materiałów i poprzez akceptację Regulaminu, z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Współpracy, udziela licencji na korzystanie z nich dla celów związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług.

 

 1.             Rezerwacja
 1. W celu dokonania Rezerwacji, Gość za pomocą formularza rezerwacyjnego udostępnionego w Portalu przesyła wiadomość rezerwacyjną zawierającą następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. numer telefonu,
  4. datę początkową najmu obiektu,
  5. datę końcową najmu obiektu,
  6. inne dane wskazane w formularzu.
 2. W celu dokonania Rezerwacji Bookistry kontaktuje się z Użytkownikiem na aktualnie posiadany przez Bookistry adres elektroniczny lub numer telefonu Użytkownika. Brak otrzymania w terminie dwóch dni roboczych przez Bookistry wiadomości zwrotnej potwierdzającej możliwość dokonania Rezerwacji lub co najmniej dwukrotne nieodebranie przez Użytkownika telefonu od Bookistry oznacza brak możliwości dokonania Rezerwacji. Brak możliwości dokonania Rezerwacji stanowi podstawę do usunięcia danego Ogłoszenia z Portalu.
 3. Rezerwacja następuje w momencie otrzymania przez Bookistry od Użytkownika potwierdzenia możliwości dokonania Rezerwacji. Bookistry potwierdza Gościowi i Użytkownikowi dokonanie Rezerwacji i informuje o momencie, w której została ona dokonana. W momencie dokonania Rezerwacji dochodzi do wykonania na rzecz Gościa przez Bookistry usługi zmierzającej do dokonania Rezerwacji.
 4. Z chwilą dokonania Rezerwacji Gość uzyskuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu z Użytkownikiem. Bookistry pośredniczy w zawarciu umowy najmu.
 5. Rezerwacja jest ważna do dnia początkowego, który Gość wskazał w wiadomości rezerwacyjnej, chyba że Gość i Użytkownik ustalili inny dzień, do którego ważna jest Rezerwacja.
 6. Gość w ciągu dwóch dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia dokonania Rezerwacji, wpłaca na rachunek bankowy Bookistry zadatek odpowiadający czynszowi najmu obiektu za jeden miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy Rezerwacja. Rachunek Bookistry wskazany jest w wiadomości potwierdzającej dokonanie Rezerwacji. W przypadku zawarcia przez Użytkownika i Gościa umowy najmu, zadatek podlega zarachowaniu na poczet czynszu najmu,
 7. W przypadku wyboru przez Gościa płatności kartą płatniczą, zakończenie procesu Rezerwacji następuje niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
 8. W razie niedokonania przez Gościa wpłaty w terminie, Rezerwacja jest anulowana. W takim przypadku Gość traci pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu z Użytkownikiem.
 9. Gość, który nie znalazł interesującego go Ogłoszenia w Portalu, może pozostawić Bookistry swój adres elektroniczny, w celu przesyłania Gościowi informacji o pojawieniu się Ogłoszeń mogących spełniać jego wymagania. Gość może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji o pojawieniu się Ogłoszeń przesyłając wiadomość elektroniczną na adres [email protected]

 

 1.             Anulowanie Rezerwacji
 1. Gość może anulować Rezerwację najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, a po jego rozpoczęciu najpóźniej na 14 dni przed wydaniem Obiektu. W celu anulowania Rezerwacji należy wysłać wiadomość anulującą na adres [email protected] Anulowanie Rezerwacji jest skuteczne z chwilą dotarcia tej wiadomości na wskazany adres. W przypadku anulowania Rezerwacji z przekroczeniem ww. terminów zadatek wpłacony przez Gościa przepada.
 2. Za anulowanie Rezerwacji jest również uważane niestawienie się Gościa lub Użytkownika w celu zawarcia umowy najmu lub odmowa zawarcia umowy najmu.
 3. W razie anulowania Rezerwacji przez Gości z zachowaniem wyżej opisanych terminów, Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej opłaty na rzecz Bookistry. Kwota wpłaconego zadatku podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
 4. Niniejszy ustęp – Anulowanie Rezerwacji ma zastosowanie wyłącznie, jeżeli Gość utracił wcześniej prawo odstąpienia od umowy.

 

 

 1. Opłaty i ceny.
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Użytkownika jest wolne od jakichkolwiek opłat.
 2. Bookistry w związku z dokonaną Rezerwacją przysługuje od Użytkownika prowizja.
 3. Zasady pobierania prowizji oraz jej wysokość określają Ogólne Warunki Współpracy.
 4. Wpłata może zostać dokonana przelewem bankowym, przy użyciu karty płatniczej lub w inny sposób udostępniony w Portalu. W przypadku wpłaty przelewem bankowym dla zachowania jakiegokolwiek terminu, wystarczające jest przesłanie na adres e-mail potwierdzenia zlecenia przelewu pobranego z bankowości elektronicznej danego banku.
 5. Wszelkie ceny podane przez Użytkowników są ostateczne i zawierają wszelkie podatki i lokalne opłaty administracyjne.

 

 1. Obsługa płatności
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności:
 1. przelew tradycyjny;
 2. karty płatnicze:
 1. Visa;
 2. Visa Electron;
 3. MasterCard;
 4. MasterCard Electronic;
 5. Maestro.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Gościa kartą płatniczą, Bookistry dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Gościa.

 

 1. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Metropolitan Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz Gościa zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą o ochronie danych osobowych, i niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wykonania umowy o świadczenie usług, a w pozostałych przypadkach wyrażona zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do żądanej Usługi, a także dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, jak również wysyłania materiałów reklamowych, realizacji sprzedaży bezpośredniej przez Metropolitan Investment SA oraz podmioty powiązane osobowo i kapitałowo. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi przedstawienie oferty Metropolitan Investment SA oraz podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo.
 3. Dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników oraz Gości będą przetwarzane w siedzibie Administratora.
 5. Użytkownik bądź Gość ma prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych ma prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Osoba wyrażająca zgodę jest uprawniona do jej wycofania w dowolnym czasie i w takiej formie, w jakiej jej udzieliła.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń Administratora i osoby, której dane dotyczą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Dane osobowe  przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do żądanej Usługi zostaną usunięte po usunięciu przez Użytkownika bądź Gościa konta, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 7. Administrator zobowiązuje się zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
 8. Administrator zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe przed ich utratą, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą lub zniszczeniem.

 

 1. Reklamacje
 1. Użytkownik bądź Gość mogą złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Metropolitan Investment Spółka Akcyjna, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie konta Użytkownika bądź Gościa, adres do korespondencji, opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag, propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Reklamacja zostaje rozpoznana przez Administratora w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania bądź jej uzupełnienia przez Użytkownika bądź Gościa.
 4. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia wymogów pozwalających na jej rozpoznanie, Administrator zwróci się do Użytkownika bądź Gościa o uzupełnienie brakujących informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na  podany w reklamacji przez Użytkownika bądź Gościa adres do korespondencji.

 

 1. Odpowiedzialność
 1. Bookistry nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, w szczególności za stan techniczny obiektu, wypłacalność stron, prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników.
 2. Bookistry nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika bądź Gości z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego, złośliwego, szpiegującego oprogramowania.
 3. Portal może być okresowo niedostępny, w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych bądź serwisowych. O powyższym Bookistry poinformuje z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.

 

 1.             Postanowienia końcowe
 1. Prawem właściwym dla umów o świadczenie usług przez Bookistry na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem udostępnienia na Portalu.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd bądź organ za nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia Regulaminu.
 4. Bookistry jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni liczonych od dnia udostępnienia przez Bookistry zmienionego Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik oraz Gość Portalu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w chwili pierwszego logowania następującego po zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik bądź Gość w celu rozwiązania umowy o świadczenie usług powinien poinformować Bookistry za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 1.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bookistry będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Bookistry.
 7. Dane kontaktowe Administratora:

Metropolitan Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa